КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Умови прийому для іноземних громадян / Conditions of admission for foreign citizens

***

ВИМОГИ та ОБМЕЖЕННЯ,

встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби (COVID – 19) спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2»:

1. Перетин державного кордону України можливий при наявності у іноземного громадянина полісу медичного страхування.

2. Самоізоляції підлягають: особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянинами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19. Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

3. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19. Строк самоізоляції становить 14 днів.

4. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції.

5. Самоізоляція особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.


Контакт: international@knutkt.edu.ua

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО" У 2020 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО" У 2020 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ >>>

Entering conditions of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship >>>

FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS" IN 2020, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT
EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>

FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION" IN 2020, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE
CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS >>>Міністерство культури України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства до Університету

[НАВЕРХ]

Витяг з Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого в 2020 році
Розділ XІ
V.

ХІV. Особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року №271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється Університетом:

1) двічі на рік, з 01 серпня по 12 серпня 2020 р. та з 01 вересня по 31 жовтня 2020 р для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази для прийому таких іноземців не застосовуються.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за результатами вступних іспитів та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що надають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. (Уточнення щодо вступних іспитів будуть викладені додатково).

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

5. Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами,іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань відповідних закладів вищої освіти.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

9. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету.

10. Іноземці та особи без громадянства повинні володіти українською мовою.

11. Зарахування іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр, магістр, які успішно склали вступні іспити завершується 31 жовтня 2020 року.

ХV. Правила прийому

1. Правила прийому в 2020 році

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та дві його копії) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

2) додаток (оригінал та дві його копії) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

При вступі для здобуття ступеня магістра подається оригінал та дві копії документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту).

3) академічну довідку (оригінал та дві її копії), видану іноземним / українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання);

4) три копії паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

6) 20 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені в Україні з мови оригіналу українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (026) "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"
У 2020 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Ступінь "Бакалавр":

 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру і кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура драматичного театру" (денна, заочнаформинавчання);
 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Сценографія театру ляльок" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура балету" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Театрознавство" (денна, заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Організація театральної справи"(денна, заочна форми навчання).

Ступінь "Магістр":

 • Освітньо-професійна програма "Акторське мистецтво театру і кіно"(денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура драматичного театру" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура балету" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Театрознавство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Продюсерство сценічного мистецтва" (денна, заочна форми навчання).


ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (021) "АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО"
У 2020 РОЦІ ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР ЗА ТАКИМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

[НАВЕРХ]

Ступінь "Бакалавр":

 • Освітньо-професійна програма "Режисура неігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура анімаційного фільму" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура кіномонтажу" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Драматургія кіно і телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура телебачення" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінооператорство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінознавство" (денна, заочна форми навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Організація кінотелевиробництва" (денна, заочна форми навчання).

Ступінь "Магістр":

 • Освітньо-професійна програма "Режисура ігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура неігрового кіно" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Драматургія кіно і телебачення" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Майстерність диктора та ведучого програм телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Режисура телебачення" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Звукорежисура" (денна, заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінооператорство" (денна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Кінознавство" (заочна форма навчання);
 • Освітньо-професійна програма "Продюсерство з аудіовізуальногомистецтва та виробництва" (заочна форма навчання).


Контакт: international@knutkt.edu.ua


KYIV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARY THEATRE,
CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY

Entering conditions
of enrolment and studying for foreigners and persons without citizenship

[TOP]

Excerpt from Rules of enrollment to Kyiv National I.K.Karpenko-Karyi University of
theatre, cinema and television in 2020
Section XIV

Enrollment to the University of foreigners and persons without citizenship (2020)

1. Training of foreigners and people without Ukrainian citizenship is carried out according to the following Laws of Ukraine: “About higher education”, “About legal status of foreigners and persons without citizenship”, “About foreign Ukrainians”, “About refugees and persons in need of additional or temporary asylum”, the President's decree of 03.06.94 Nr. 271 “About measures as to the development of economic collaboration of Ukrainian regions with neighboring regions of Belarus Republic and administrative territorial units of Moldova Republic”, Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine of 11.09.2013 Nr. 684 “Some issues of enrollment of foreigners and persons without citizenship”, and Decree of Ministry of education and science of Ukraine of 01.11.2013 Nr. 1541 “Order of organization of admission and training (internship) of foreigners and persons without citizenship” registered in Ministry of Justice of Ukraine 25.11.2013 by №2004/24536.

2. Foreigners and persons without citizenship (hereinafter referred to as foreigners) may obtain higher education at the expense of individuals and/or legal entities, unless otherwise provided by international agreements of Ukraine, the consent to be bound by which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, laws or agreements between higher education institutions on international academic mobility.

3. Foreigners who come to Ukraine for study purposes enter the University by accredited educational programs (specialties).

The admission of foreign students to study at the expense of individuals and/or legal entities is carried out by the University:

1) Twice a year, from August 1 to August 12, 2020 and from 01 September to 30 October 2020, for the degree of bachelor, master;

2) during the year for postgraduate.

The deadline for submitting bids to the Unified Base for the admission of such foreigners does not apply.

The University calculates the entry points / grades on the basis of the document on the previous level of education and determines the minimum required for entry the value of the number of points / grades in the general subjects from which the entrance test is conducted.

Admission of foreigners and persons without citizenship to study carried out on the basis of entrance examination and on the basis of academic rules for continuing education provided by the document on the obtain level of education in the country of origin, and taking into account the points of success, which give the right to continue study at the next higher educational levelin accordance with the low of the country that issued the diploma.

(more accurate information about entrance examination will be put on later)

4. All categories of foreigners entering the study program are enrolled at the University on the basis of enrollment orders. Confirmation of the fact of training may be the certificate provided in the only state electronic database.

5. The requirements of the University regarding the eligibility of foreign applicants who have arrived in Ukraine for the purpose of study, the conditions of admission to the respective higher education levels, as well as the terms of admission and application, conducting of entrance tests, creative competitions and enrollment shall be specified in the Admission Rules and shall be published on the official website of the University.

6. Foreigners who are awarded state scholarships under international treaties, national programs, other international obligations of Ukraine are admitted to training within the established quotas for foreigners on the basis of directions of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

7. Foreigners who come to Ukraine to participate in academic mobility programs or to obtain higher education under educational programs agreed between Ukrainian and foreign higher education institutions shall be admitted to training in accordance with the relevant contractual obligations of the respective higher education institutions.

8. Foreign Ukrainians who are legally resident in Ukraine and whose status is certified by a certificate of a foreign Ukrainian, enjoy the same educational rights as citizens of Ukraine, except for those established by the Constitution of Ukraine, or international treaties, the consent of which was provided by the Verkhovna Rada of Ukraine.

9. Foreigners and stateless persons, including foreign Ukrainian, who permanently lived in Ukraine, persons granted refugee status, and also persons requiring additional protection have the rights to obtain higher education same as Ukrainian citizens at the expense of the state and municipal budget.

10. Foreigners and persons without citizenship must know Ukrainian language.

11. Admission of foreigners and persons without citizenship to full-time and part-time for a bachelor’s degree, a master’s degree, which successfully passed an entrance examination, ends on October 31, 2020.

XV. Admission rules in 2020

For admission to the educational institution, the foreigner personally submits to the admissions committee a paper application.

To the statement the foreigner adds:

1) a document (the original and two copies thereof) on the previously obtained educational (qualification) level, on the basis of which entry is made;

2) an appendix (the original and two copies thereof) to the document on the previously obtained educational (qualification) level, on the basis of which entry is made (if any);

When applying for the Master's Degree, an original and two copies of the document are provided, which contains information about the content of the curriculum by previous higher education level, credits received, length of study and academic achievement (in the absence of this information in the annex to the document about education).

3) academic certificate (original and two copies) issued by a foreign / Ukrainian educational institution (in case of transfer or renewal for study);

4) three copies of the passport of the foreigner or the certificate of citizenship;

5) health insurance policy, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine;

6) 16 30 x 4 size photo cards

7) A copy of the certificate of a foreign Ukrainian (if any);

The documents specified in subparagraphs 1 to 4 of this paragraph must be translated into Ukrainian with the notarization of the translation.

Documents referred to in subparagraphs 1 to 3 of this paragraph shall be certified in the country of issue in the manner that is officially used in that country for such certification and legalized by the relevant foreign institution of Ukraine, unless otherwise provided by international treaties of Ukraine.


FOR SPECIALTY (026) "SCENIC ARTS"
IN 2020, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

[TOP]

Degree"Bachelor":

 • Educational and professional program "Acting art of theater and cinema" (full-timeeducation);
 • Educational-and professional program "Director of Drama Theater" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Acting art of puppet theater" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of the puppet theater" (full-time education);
 • Educational and professional program "Dance theater scenography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Dance theater scenography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Theater Studies"(full-time, part-time study);
 • Educational and professional program "Organization of theatrical affairs" (full-time, correspondence forms of training).

Master Degree:

 • Educational and professional program "Acting art of theater and cinema" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of Drama Theater"(full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Direction of ballet" (correspondence form of training);
 • Educational and professional program "Teatroznavstvo" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Production of stage art" (full-time, correspondence forms of training).


FOR SPECIALTY (021) "AUDIOVISUAL ART AND PRODUCTION"
IN 2020, A SET OF SUCH MEASURES WILL BE CARRIED OUT EDUCATIONAL-PROFESSIONAL PROGRAMS:

[TOP]

Degree "Bachelor":

 • Educational and professional program "Non-Fiction Film Director" (full-time education);
 • Educational and professional program "Motion picture animation" (full-time education);
 • Educational and professional program "Director of cinematography" (full-time education);
 • Educational and professional program "Drama of cinema and television" (full-time education);
 • Educational and professional program "Mastery of the speaker and the leading programs of television"(full-time education);
 • Educational and professional program "Television Direction" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Sound processing" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Kinooperatorstvo" (full-time, correspondence forms of training);
 • Educational and professional program "Cinema Studies" (full-time, correspondence forms of education);
 • Educational and professional program "Organization of cinema production" (full-time, part-time study).

Master Degree:

 • Educational and professional program "Playing Cinema" (full-time education);
 • Educational and professional program "Non-Fiction Film Director" (full-time education);
 • Educational and professional program "Drama of cinema and television"(correspondence form of studying);
 • Educational and professional program "Mastery of the speaker and the leading programs of television" (full-time education);
 • Educational and professional program "Television Direction" (full-time education);
 • Educational and professional program "Sound work" (full-time, part-time study);
 • Educational and professional program "Kinooperatorstvo" (full-time education);
 • Educational and professional program "Cinema Studies"(correspondence form of education);
 • Educational and professional program "Production of audiovisual art and production" (part-time study).


  сontact: international@knutkt.edu.ua


   


     
  Новини в офіційному телеграм каналі:
  https://t.me/knutkt

  Загальний чат
  для питань:

  https://t.me/knutktgroup
  Чат гуртожитку:
  https://t.me/knutkthostel  Сторінка у Facebook:
  facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/  Генеральні партнери

  Компанія «Інтеко-холдінг»


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co